Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni - Bilgi Alma Süreci

 

Borusan Kocabıyık Vakfı Kültür Sanat İktisadi İşletmesi (“Borusan Sanat”) olarak kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işliyoruz. Bu aydınlatma metni ile www.borusansanat.com internet sitesi üzerinde yer alan yayınlar hakkında bilgi formu aracılığıyla bilgilendirilmek için Borusan Sanat ile iletişime geçtiğiniz süreçlerde kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bildilendirmeyi amaçlıyoruz.

A- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Bu hukuki sebepler, kişisel verilerinizin yasal olarak işlenebileceği durumları ifade etmektedir. Aşağıda, kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işlediğimize yer verdik:
Kişisel verilerinizi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

  • Ürün bilgisine ilişkin taleplerin iletilmesi,
  • Bilgi talebinde bulunduğunuz ürünlere ilişkin iletişim süreçlerinin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

  • Yetkili kurum veya kuruluşların Borusan Sanat’tan talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

Kişisel verileriniz, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

  • Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile
    hukuki süreçlerin yürütülmesi.

B- İşlenen Kişisel Veriler

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla; kimlik ve iletişime ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir.

C- Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin “A.    Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığı altında yer alan amaçlarla tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca yetkili kurum veya kuruluşların Borusan Sanat’tan talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un 8. maddesinde yer alan kurallara uygun hareket edilmektedir.

D- Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, elektronik ortamda doldurulan bilgi formu aracılığıyla, kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen kişisel veri işleme şartlarından; sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili veri işlemenin gerekli olması,  bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

E- Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işleniyorsa buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, paylaştığımız üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda kişisel verileri aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmamıza rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme, işlediğimiz kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığı durumlar var ise bunlara itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, Başvuru Formunu doldurarak İstiklal Caddesi No: 160A, 34433 Beyoğlu, İstanbul adresine posta yolu ile ya da daha önce bize bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz üzerinden info@borusansanat.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için ayrıca  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz.